تبلیغات
ஐღ♥ ♥ یک کلیک برای همیشه ♥ ♥ ஐღ - اس ام اس تصویری
1387/07/4

اس ام اس تصویری

   نوشته شده توسط: » علی شیروانی    نوع مطلب :SMS , جک ،

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

بقیه در ادامه مطلب ...

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

*********************************************

0000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000
0000000777770000000777770000000
0000077777777700077777777700000
0000777777777770777777777770000
0000777777777777777777777770000
0000077777777777777777777700000
0000007777777777777777777000000
0000000077777777777777700000000
0000000000777777777770000000000
0000000000000777770000000000000
0000000000000007000000000000000

*********************************************

><(((                                <)><           
                        <)><                          ><(((
.

.

 می دونی فرق ماهی که فرستادم با تو چیه؟

زیاد فکر نکن  تو همیجوری ماهی

*********************************************

(((((())))))

((( @) ( @ )))

(((( : <._.> : ))))

(((((((((( ,_, )))))))))))) 

نترس گاهی موبایل مثله آینه میشه

*********************************************

::.:.:::.::-::.::...::.:-:.:::..-::.:.:.

از طرف انجمن اس ام اس بازان نابینا

*********************************************

€>---->-----

€>---->-----

€>---->-----

میدونی اینا چیه؟

اینا گلن که مثل تو خوشگلن....اما یه فرقی با تو دارن

اونا خیلی زیادند ولی تو یه دونه ای دردونه ای

*********************************************

---------------------------_(/_\)
-------------------------,((((^`/-
------------------------((((--(6-/-
----------------------,(((((-,,----/
--,,,_--------------,(((((--\"._--,',;
-((((\\-,...-------,((((---\----`,@)
-)))--;'----`"'"'""((((---(------´´
(((--\------------(((------/
-))-|------------------------|
((--|--------.-------'-----|
))--/-----_-'------`t---,.')
(---|---y;---,-""""-./---/\--
)---/-.\--)-\---------`/--/
---|.\---(-(-----------\-\'
---||-----//----------\\'|
---||------//-------_\\'|ا
---||-------))-----|_\--||
---/_/-----|_/----------||
---`'"------------------\_|

 

*********************************************
_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤  
     _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
         _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤¤
            ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤
             __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤
              _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤
              _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤
                ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ love ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤
                ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤
                ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ WWW.MaKURD.Coo.IR    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
              _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
             __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
          ____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ amir ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
       ______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    _________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____________________¤¤¤¤¤¤
______________________¤¤¤¤
_______________________¤¤
*´¨) *´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)

 

 

*********************************************


....’\’\::’\:/’:/’/’....___,•’`¯`’•,
.....’\’\’\|/’/’/’......../..........._/
.......’\’\|/’/’...,.~~/=====_/
........[||||].....(_________)
........||.....,•’`.._....._....`’•,
..........||.../...... (o)(o)` ......\
..........||...|............ ...........I
..........||...\.......\____/......./
..........||.....’•,_............._,•’
.........,||….,~•¯¯\\\\(@)//__
.....,•’`.||.............////\\......`’•,
.....’,...||.............////O\\........\
..,•’`...,||•’`¯`’•,...////.....\\..….\
..’,_______,•’..///...O...../.....|
.......,|.||.........................\..….|
....../..||.............O.................I
/’¯¯`’•,_||............................./
_.’•.___.~...’`.......,’•._,.•’•,_..•’
.....’•.__,.•’•.,_.,.•’...............
 

*********************************************

###o<-<####
چیه فکر کردی از دوریت رفتم رو ریل قطار خوابیدن که خودمو بکشم ؟؟
.
.
.
نه داداش !! اگه گوشیتو 90 درجه به سمت راست بچرخونی میبینی که به کوریه چشم حسود دارم از نردبون ترقی بالا میرم !!

*********************************************
* _* _*
_* __*
*__ *
* _*_ *
_*_ *_ *
این قاصدک ها رو فوت کردم تا بیان بهت بگن به یادتم.

*********************************************

جوجوی من میشی؟؟
,,,
( 'ø' )
<\ />
J L
تا من پیشی بشم بیام بخورمت؟
\/ــــ\/
( ='+'= )
   \(\__/) ! .
boos
*********************************************

این نردبان ترقیه:
l-l
l-l
l-l
l-l
l-l
l-l
I.Q! ازش می رن بالا نه پایین!

*********************************************

\__/
(=''=)
(\__/)
ببخشید پیشی من پریده تو گوشی شما!
*********************************************
=___ =
(.)__(.)
_(0o)
(------)
هی بهت گفتم دست تو دماغت نکن. گوش نکردی... اینم نتیجش!
*********************************************

==========
I____.-""-._.__ I
I___( '...' )____I
I_'=(,,)=(,,)='_I
کنار پنجره منتظر SMS تو نشستم. اگه جواب ندی خودمو از طبقه همکف پرت می کنم پایین!
*********************************************
/\-/\
(=^+^=)
(\--/)
ببخشید پیشی من پریده تو موبایل شما !! آخه تا بحال جیگری مثل تو رو ندیده

*********************************************
() ()
( Ö )
(( ))
موش

 ,,,,_
o(. .)o
  (--);;
میمون

<."".(>
   (oo)__
خوک و حتی

><((((;>
ماهی

دلشون برات تنگ شده و می خوان برگردی به باغ وحش!
*********************************************

. * ./00\. *.
. * ('_') * .
* . ( : ) . *
. *( : )* .
ببین چه آدم برفی نازی درست کردم! با این که خیلی دوستش دارم، مال تو.
*********************************************

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقــــت بود
بشنواین التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ
ــــ
ـ

*********************************************

--- -------.----.
------ _.'__ ---`.
--.--(#)(#)----/##
.' @------------/###
:------------,--#####
--`-..__.-'_.--###/
--------`;_:-- ---`"'
-------.'"""""`.
-----/, ------- ,
----//---------
----`-.______.-'
--- ___`. | .´'___
-(______|______)

*********************************************

   \\\\   ////

<[@  @]>

 

نرو پایین

.

.

.

میدونی چرا؟

.

.

.

آخه دلم برات تنگ شده میخوام سیر نگات کنم

*********************************************

 

O/'        \ O /    

        I             I>

      JL         J L

 

میدونی اینا کی هستن؟؟

 

این تویی که داری می رقصی اونم من که دارم بهت شاباش مید

*********************************************

O
 \ /
  |
  عمرا اگه لنگمو پیدا کنی

*********************************************

0('_')0
0('_')0
~(-_-)~
0('_')0
0('_')0
.
.
اگه گفتی كدوم منم ، ‌اون طفلك چشم و گوش بسته

 

*********************************************

$$$$$$_______________________$$$$$
__$$$$$$$$*____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*_____________---______________ '**,,,,
*.°
?
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................?
...................?
...............?
...........?
........?
....?
.?
*?´¨)
¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨)
(¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.-

*********************************************

`*.¸.*´
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
_____****__________****
___***____***____***__ ***
__***________****_______***
_***__________**_________***
_***_____________________***
_***________دوست دارم______***
__***___________________***
___***_________________***
____***___________ __***
______***____ ______ _***
________***_______***
__________***___***
____________*****
_____________***
 

*********************************************

O/   

     []/

   J L

   اجازه !

.

.

.

O    

    <[]>

    J L

 میتونم شما رو دوست داشته باشم؟؟

 

.

.

.

O     

     \ []/

    J L

        منتظر جوابت هستم ؟

*********************************************

°°°°°°°°°°°°|/
  °°°°°°°°°°°°|_/
    °°°°°°°°°°°°|__/
      °°°°°°°°°°°°|___/
          °°°°°°°°°°°°|____/°
            °°°°°°°°°°°°|_____/°
              °°°°°°°°°°°°|______/°
                                     °°°°°°______|_________________
                                           ~~~~/__ بیا اینم وسیله حالا دیگه_\~~~~~~
                                                                                           ~~~~~/ _میتونی بهم سر بزنی _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                                                               ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸.....
                                                                   *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* _________________##________##

*********************************************

       _______@@@________@@_____@@@@@@@
         ________@@___________@@__@@@______@@
       ________@@____________@@@__________@@
    __________@@________________________@@
  ____@@@@@@______________________@@
               __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
     __@@_________________________________@@
          _@@____________@@@@@@@@@@_____@@
_@@_______________________@@@
   _@@@___________@@@@@@@______@@
   __@@@@__________@@@@__________@@
     ____@@@@@@_______________________@@
    _________@@_________________________@@
    ________@@___________@@___________@@
      ________@@@________@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@
__________@@@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@

*********************************************

 

__*#######*
        ___*##########*
            __*##############
              __################
                                              _##################_________*####*
                                                  __##################_____*##########
                                                    __##################___*#############
                                                    ___#################*_###############
                                                    ___ _#################################
                                                     ______################################
                                                   _______#############################
                                                 ________###########################
                                                __________########################
                                              ___________######################
                                             ____________####################
                                        _____________#################
                                      ______________###############
                                      _______________#############
                                 ________________##########
                               _________________########
                             __________________######
                         __________________####
                       __________________###
                   __________________#


Share